53 Факти, които трябва да знаем за

изцелението и езиците


0. Евреите като народ са били създадени със знамения (Рим 4:11, Изход 4:8,9,17,30;

7:3; 8:23; 10:1-2; 13:9; 31:13, 17; Второзаконие 4:34; 6:22)

 1. Евреите в Стария завет живeeха чрез знамения (Втор 11:18 Исус Навин. 4:6; 1 Царе. 10:7; 4 Царе. 19:29; Исая 7:14; 38:7, 22; Езекиил. 4:3; 20:12, 20).

 2. Евреите искаха Исус Христос да им покаже знамения (Матей. 12:38; 16:1-4; 24:3; Йоан 2:18; 6:30)

 3. Евреите имат нужда от знамения, не езичниците (1 Коринтяни 1:22, Йоан 4:48)

 4. Според Господа Исус Христос, дарбите на езиците и изцеляването бяха знамения (Марк 16:16-20)

 5. Тези знамения бяха с цел потвърждаване на Божието Слово (Деяния 14:3 Евреи 2:3-4)

 6. За тези знамения се говори в минало време във 2 Коринтяни 12:12 и в Евреи 2:3-4, не във сегашно или бъдеще време.

 7. Тези, които и днес искат да видят знамения и чудеса рискуват да бъдат измамени от Антихриста, който ще измами света със знамения и чудеса (Откровение 13:13-14; 2 Солунци 2:8-12).

 8. Исус Христос каза, че нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение.

 9. Библията говори за различни духовни дарове за вярващите, но езиците и изцелението никога не поставяни над другите.(1 Кор 12:4-11)

 10. Дарбите на езиците и изцеляването не са считани за най-добрите и желателните дарби(1 Кор 12:28-31)

 11. Дарът на изцеляването беше знамение ( Мат 16:17-18; Изход 4:6-8, 4 Царе 20:8-9)

 12. Божията воля не е всички Християни да са здрави (2 Кор 12:5-10)

 13. Апостол Павел не можеше да се излекува (2 Кор 12:5-10)

 14. Към края на служението си Павел не можеше да излекува Трофим (2 Тим 4:20)

 15. Вместо да изцели Тимотей, Павел му даде съвет за лечение (1 Тим 5:23)

 16. „Услугите”, предлагани от съвременните изцелители, не съществуват в Библията. (Мат 10:8-9)

 17. Християнин, който не е изповядал греховете си на Христос и не се е покаял за тях не може да очаква изцеление (Пс 6:1-4; 41:4; 2 Лет 7:14; Осия 5:10-13; 1 Кор 11:29-32; Яков 5:14-16; 1 Йоан 1:7-10)

 18. Ако съвременните изцерители наистина имат дарбата на изцелението трябва да докажат истинноста на служението си като посещават болници и клиники и изцеряват болните, а не като пишат книги, правят молитвени събрания и молят за пари по телевизията (2 Тим 4:5; Мат 10:8-16; 1 Тим 6:5-10)

 19. Ако наистина получавахме дарбите на изцеление и езици и днес, защо не получаваме и дарбите на неуязвимост към ухапване от змии и други отрови? Би следвало някои от изцерителите да докаже своята неуязвимост към силна отрова като арсен или цианкалий, а не само да държат змии.(Марк 16:17,18)

 20. Сатана може да изцерява и с тази дарба ще повлече мнозина в приближаващия период на скръбта.(Откр 13:1-4; 12)

 21. Дарът на езиците бе знамение( Марк 16:17; 1 Кор 14:22)

 22. Дарът на езиците представляваше свръхестествената способност на някои християни да говорят на чужди езици пред невярващи евреи (Деяния 2:7-11)

 23. Бог никога не е принуждавал или заповядвал на християни да говорят на неразбираеми езици (Марк 16:17 Деяния 2:4; 1 Кор. 12:10; 1 Кор. 14)

 24. Библията никъде не казва, че езиците са доказателство за приемането на Светия Дух. Невинаги може да се знае кой е спасен. (Йоан 3:8).Евангелист Филип изисква от Евнуха да изповяда спасението си, а не да покаже дарби- езици или изцеление, за да може да го покръсти с чиста съвест. (Римляни 10:10; Деяния 8:36)

 25. Няма споменато кръщение на Святия Дух в 1 Коринтяни 14

 26. Павел казва, че всички истински християни са покръстени в тялото на Христос от Светия Дух (1 Кор 12:13) и всички те са запечатани със Светия Дух до деня на изкуплението (Ефес 4:30), но че не всички християни имат дарбата да говорят на езици (1 Кор 12:29-31)

 27. Никъде в Библията не се казва, че кръщението на Светия Дух е второ Християнско преживяване или благословия. (Рим 6:3 Еф 4:5)

 28. В посланието на Яков добрите дела(плодовете) са показани като доказателство за вяра, а не говоренето на езици и изцелението.(Яков 2:17-18)

 29. Кръщението на огъня е изгнанието на прокълнатите в Ада(Мат 3:11-12; Мат 25:41) или Христовото съдилище за вярващите (Рим 14:10, 1 Кор 3:13; 2 Кор 5:10; Евреи 12:29), но в никакъв случай не означава да бъдеш със „запален дух за Господа”

 30. В Деяния 2:3 се говори за „езици КАТО огнени”, но в книгата Деяния не се споменава нищо за реални огнени езици или огнено кръщение

 31. Ако човек няма духът на Христос, няма смисъл да чака кръщение от Святия Дух, защото той дори не принадлежи на Христа(Рим 8:9)

 32. Петдесятница никога не е бил религиозно движение или преживяване. Това е Еврейски празник, който е петдесетия ден след Пасхата. (Левит 23:15-22)

 33. Исус каза, че когато дойде Светия Дух, Той(Светия Дух) няма да говори за себе си, защото ще прославя Христос.(Йоан 16:13-14)

 34. На нито един християнин в Библията не е казано да се моли, да проповядва, да пее или да прославя Бог на непознат език.

 35. Учениците получават Святия Дух в Йоан 20:22, но не говорят на езици когато това става.

 36. Изпълването с Духа в Деяния 4:31 и Ефесяни 5:18-20 не включва говоренето на езици.

 37. Когато говори за духовните дарби в Ефесяни 4:8-12, Павел не споменава езиците.

 38. Има само три случая в Деяния на Апостолите, когато хора говорят на езици(не на непознати, а на чужди езици), и тези езици са знамение за Евреите всеки път, защото Евреите искат знамения (Деяния 2:1-11; 10:44-46; 19:6-8; 1 Кор. 1:22; 14:22)

 39. Ранния и късния дъжд в Йоил 2 нямат нищо общо с Деяния 2 или Харизматичното движение, защото става въпрос за буквален дъжд, който напоява земята в Израел (Йоил 2:1-31)

 40. Езиците дори не са споменати в списъка с духовни дарби в Римляни 12:6-8

 41. Въпреки, че езиците(не неразбираеми езици)са позволени в 1 Коринтяни 14(и то защото имаше Еврейска синагога в Коринт – Деяния 18:1-4), коринтяните не бяха окуражавани да ги използват, защото езиците не назидават църквата(1 Кор 14:4-5, 26)

 42. По-добре да се изговорят пет ясни, разбираеми думи, отколкото десет хиляди на непознат език(1 Кор 14:19)

 43. Не повече от трима души им е било позволявано да говорят на едно събрание и са се изреждали един по един(1 Кор 14:27)

 44. На никого не се е позволявало да говори без преводач(1 Кор 14:27-28)

 45. На жените не се е позволявало да говорят на езици в църквата(1 Кор 14:34-35)

 46. Тези, които са говорели на езици са имали контрол над духа си (1 Кор 14:32)

 47. Религиозен човек, който не може да овладее езика си е заблуден и има суетна религия (Яков 1:26)

 48. В света има много „измамни духове” и всеки християнин е задължен да ги „изпитва” (2 Кор 11:3, 1 Тим 4:1; 1 Йоан 4:1; Отк 2:2)

 49. Това, че някой проповядва „Исус” не значи, че става въпрос за Господа Исуса Христа, защото има много „Исус”-и, „Христос”-и, които всъщност са антихристи. Дявола има своя си версия на троицата. (2 Кор 11:3, 1 Йоан 2:18 Отк 16:13)

 50. Ние трябва да съдим всички доктрини спрямо Божието слово (Исая 8:20; 2 Тим 3:16-17)

 51. Духовният човек изпитва всичко (1 Кор 2:15)

 52. Да се учи Библейската истина за знаменията, изцелението и езиците не означава, че сме груби, предубедени или нетолерантни. Означава, че просто се подчиняваме на заповедта да разделяме правилно Божието Слово (2 Тим 2:15)