Свърши се“


Едно от последните неща, които Христос каза, докато висеше на кръста, бяха думите: „Свърши се.” Тези думи са написани в Йоан 19:30. „Когато Исус прие оцета, каза: Свърши се: и Той наведе глава и предаде духа.”


Христос задоволи Божието правосъдие като умря за всички. Този ден Спасението бе изцяло заплатено, на кръста на Голгота.


В Лука 23:39-43 научаваме, че докато Христос умираше на кръста, един от престъпниците на кръста до него каза „Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството Си. И Исус му каза, Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая.” И наистина, този човек беше спасен същия ден. Той бе живял нечестив живот. Сам той каза: „.... ние приемаме подобаващата отплата за нашите дела...” Ако спасението се спечелваше чрез дела, или се придобиваше по какъвто и да е друг начин, освен чрез Божията благодат, този човек несъмнено щеше да е вече отишъл в пъкъла. „Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и това не е от вас; Божият дар е; Не е от дела, да не би някой да се похвали.” Ефесяни 2:8,9


Божието Слово ни разкрива как изглеждат на Бог и най-големите ни усилия да сме добри: „Но всички ние сме като нечисто нещо, и всичките ни правди са като мръсни парцали Исая 64:6 Спасението е да уповавам на завършеното дело на Христос.


Има няколко неща, които трябва да знаеш.

1. Ти си грешник. ”Както е писано, Няма никой праведен, не, нито един” Римляни 3:10 ”Защото всички съгрешиха и не достигат Божията слава;” Римляни 3:23
2. Има заплата за греха. ”Защото заплатата на греха е смърт...” Римляни 6:23а „душата, която върши грях, тя ще умре...” Езекиил 18:20а За тази смърт пише в Откровение 20:14-15. „И смъртта и ада бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И който не се намери написан в книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро.”

3. Исус плати дълга на всички. ”Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че докато още бяхме грешници, Христос умря за нас.” Римляни 5:8 „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Единородния Си син, така че, който вярва в Него да не погине, а да има вечен живот.” Йоан 3:16
”...а Божият дар е вечен живот чрез Исус Христос нашият Господ.” Римляни 6:23б „Който сам понесе греховете ни в тялото си на дървото, така че ние, бидейки мъртви за греховете, да живеем за правдата...” 1 Петър 2:24
4. Трябва да приемеш Божият дар. „Ако изповядваш с устата си Господа Исуса и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще бъдеш спасен. Защото със сърцето човек вярва за правда, и с устата се прави изповед за спасение…Защото всеки, който призове името Господне, ще бъде спасен.” Римляни 10:9,10,13


Скъпи приятелю, спасението бе заплатено веднъж завинаги, когато Христос с вик произнесе тези думи „Свърши се”. Всичко, което остава да направиш е да приемеш този Божи дар. Помоли Го да ти помогне да се обърнеш от греха си на неверието, и Го покани в сърцето си още днес, още сега. Ако си уповал на Христос като твой Спасител, молим те, пиши ни и ни кажи за това, за да можем да се радваме с теб.